Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr I/15/2023 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 21 marca 2023 - zmieniająca Uchwałę Nr III/37/2018 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.Uchwała nr I/14/2023 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 21 marca 2023 - zmieniająca Uchwałę Nr III/36/2018 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.Uchwała nr I/13/2023 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 21 marca 2023 - o zmianie uchwały Nr I/3/18 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzierzgoniu.Uchwała nr I/12/2023 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 21 marca 2023 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa PomorskiegoUchwała nr I/11/2023 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 21 marca 2023 - w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu PomorskiemuUchwała nr I/10/2023 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 21 marca 2023 - w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Stary Dzierzgoń na lata 2022-2027Uchwała nr I/9/2023 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 21 marca 2023 - w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu kosztów dowozu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Stary Dzierzgoń do placówek oświatowychUchwała nr I/8/2023 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 21 marca 2023 - w sprawie uchwalenia: „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stary Dzierzgoń w 2023 roku”Uchwała nr I/7/2023 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 21 marca 2023 - zmieniająca uchwałę Nr VIII/68/22 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stary Dzierzgoń na 2023 rokUchwała nr I/6/2023 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 21 marca 2023 - w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Stary Dzierzgoń oraz górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłychUchwała nr I/5/2023 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 21 marca 2023 - zmieniająca uchwałę Nr I/12/20 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie Gminy Stary DzierzgońUchwała nr I/4/2023 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 21 marca 2023 - zmieniająca uchwałę Nr I/11/20 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stary DzierzgońUchwała nr I/3/2023 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 21 marca 2023 - w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.Uchwała nr I/1/2023 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 21 marca 2023 - w sprawie zmiany budżetu gminy Stary Dzierzgoń na 2023 rok.