Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

 

Urząd Gminy w Starym Dzierzgoniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej  zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://bip.ug-starydzierzgon.samorzady.pl/.

Data publikacji strony internetowej: [2021-12-31 ]. Data ostatniej istotnej aktualizacji: [ 2022-01-11 ].

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej: 

 • na stronie znajduje się wiele plików do pobrania. Nie wszystkie pliki są w pełni dostępne. Może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do zdjęć, tabel, wykresów i grafik, część dokumentów umieszczona jest w formie skanów
 • na stronie internetowej mogą znajdować się pliki multimedialne nieprzystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, multimedia mogą nie posiadać napisów dla osób niedosłyszących
 • niektóre dokumenty zostały wytworzone przez podmioty zewnętrze, stąd brak ich publikacji w formie dostępnej
 • część z opublikowanych plików graficznych może nie posiadać opisu alternatywnego lub ma niepoprawny opis, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • materiały pozyskane z zewnątrz

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wersję kontrastową,
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 • wyróżnienie odnośników
 • czytanie strony
 • nawigację klawiaturą
 • odstępy miedzy tekstem

Skróty klawiaturowe:

obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki, jak i wyłącznie samej klawiatury (z wykorzystaniem klawiszy Tab , Shift + Tab , Enter )

Oświadczenie sporządzono dnia: 30.06.2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krzysztof Kosuda, email: k.kosuda@starydzierzgon.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 552761481. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy w Starym Dzierzgoniu, Stary Dzierzgoń 71, 82-450 Stary Dzierzgoń zlokalizowany jest w dwóch częściach: budynek główny oraz boczne skrzydło (w perspektywie do połączenia).

Budynek główny

 • Do budynku prowadzi 1 wejście od strony parkingu.
 • Wejście do budynku po schodach – 6 stopni, bez podjazdu dla wózków.
 • Drzwi zewnętrzne, otwierane do wewnątrz, prowadzą do przedsionka. W przedsionku znajdują się kolejne drzwi otwierane do środka, prowadzące na korytarz.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.
 • W budynku nie ma windy.
 • Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
 • Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Skrzydło boczne

 • Do budynku prowadzi 1 wejście.
 • Drzwi do budynku otwierają się na zewnątrz i blokują w momencie pełnego otwarcia skrzydła.
 • Wejście budynku na poziome chodnika umożliwia wjazd wózków.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.
 • Budynek parterowy.
 • Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
 • Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Dostępność do tłumacza języka migowego
  Informujemy, że osoby niesłyszące przy załatwianiu spraw administracyjnych mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego. Wystarczy zgłosić chęć skorzystania z tej usługi 3 dni przed planowaną wizytą w Urzędzie Gminy w Starym Dzierzgoniu.
  Zgłoszenia można dokonać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Starym Dzierzgoniu lub korzystając z pomocy osoby trzeciej dzwoniąc pod numer telefonu 55 276 14 81, 55 276 90 40, wysyłając fax. na numer 55 276 14 83 lub e-mail na adres urząd@starydzierzgon.pl .

 

 

 

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData