Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Dnia 2024-03-07 11:52 urzad@starydzierzgon.pl napisał(a):

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST) - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526.) 

 

Dane Podmiotu wnoszącego petycję znajdują się poniżej oraz w załączonym pliku sygnowanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym - stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 162, 1590)  oraz przepisów art. 4 ust. 5 Ustawy o petycjach ( tj. Dz.U. 2018 poz. 870)  

Data dostarczenia  zgodna z dyspozycją art. 61 pkt. 2 Ustawy Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) 

 

Adresatem Wniosku/Petycji* - jest Organ  ujawniony w komparycji - jednoznacznie identyfikowalny  za pośrednictwem adresu e-mail pod którym odebrano niniejszy wniosek/petycję. Rzeczony adres e-mail uzyskano z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.

 

W razie wątpliwości co do trybu jaki należy zastosować do naszego pisma - wnosimy o bezwzględne zastosowanie dyspozycji art. 222 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695) 

 

Preambuła Wniosku/Petycji*:

Wnioskodawca przed złożeniem niniejszego wniosku - zapoznał się z protokołem pokontrolnym Najwyższej Izby Kontroli o sygnaturze: LKI.430.003.2019 Nr ewid. 74/2019/P/19/072/LKI (w całości dostępny na stronach nik.gov.pl) 

W rzeczonym protokole - wnioski pokontrolne powzięte przez NIK - mają negatywny wydźwięk - i są prawie tożsame z innymi uprzednio realizowanymi przez NIK kontrolami w gminach w tym obszarze tematycznym - zatem można mniemać, że opisany stan jest permanentny, etc 

W treści wzmiankowanego protokołu NIK - inter alia konkluduje:  

(Skróty i podsumowania za serwisem PAP) 

„(…) 

Promocja gmin odbywa się bez jasnych strategii i planów działań, głównie na podstawie doraźnych pomysłów i ustnych sugestii  Także wydatki planowane są raczej na podstawie budżetów z lat wcześniejszych, niż na podstawie rzeczowych analiz potrzeb promocyjnych. A na końcu nie ma systemów ewaluacji działań, więc w efekcie gminy nie wiedzą nawet, czy i w jakim stopniu wydane pieniądze przyczyniają się do budowania ich pozytywnego wizerunku.

(…) W żadnym objętym kontrolą urzędzie nie opracowano odrębnego dokumentu strategicznego odnoszącego się wyłącznie do promocji danej jednostki samorządu terytorialnego - nawet jeśli na konieczność sporządzenia takiego dokumentu wskazano w obowiązujących dokumentach strategicznych.

(…)  Gminy w przytłaczającej większości nie sporządzają też szczegółowych planów działań promocyjnych.

 

Promocja gmin najczęściej jest jedynie realizacją schematycznych zadań, uzupełnianych pojawiającymi się często ad hoc „pomysłami” na doraźne działania promocyjne, które nie przekładają się na efektywną promocję na podstawie przemyślanej strategii. (…) 

 

(…) Na te wadliwości NIK wskazywała już w poprzednich kontrolach w tym obszarze.

 

Wydatki najczęściej planowano na cykliczne imprezy okolicznościowe, publikację artykułów prasowych i zakup gadżetów promocyjnych.

 

Finansowanie z budżetów promocyjnych promocję celów, które nie miały nic wspólnego z promocją, stwierdzono w połowie skontrolowanych jst. (…) pieniądze z budżetów promocyjnych wydatkowano np. w związku z publikacją nekrologów, zakupem mebli, stołu bilardowego i organizacją szkolenia związanego z ekologią.

NIK wskazuje na potrzebę:

Prawidłowego planowania promocji gminy na podstawie analizy potrzeb i wynikających z nich celów (określonych np. w strategii rozwoju) oraz właściwego monitorowania osiąganych efektów;

Dlatego Izba skierowała do kierowników skontrolowanych jst wnioski pokontrolne. Dotyczyły one przede wszystkim:

- konieczności planowania zadań dotyczących promocji gminy, na podstawie sporządzanych analiz potrzeb oraz określenia wskaźników osiągania celów i zadań promocyjnych oraz monitorowania i dokonywania analizy osiągniętych efektów działań promocyjnych,

- finansowania ze środków przeznaczonych na promocję tylko przedsięwzięć służących promocji gminy,

(…)” 

 

Kształt niniejszego wniosku i zakres pytań wynika wprost z faktu zapoznania się przez Wnioskodawcę z ww. protokołem NIK.

Wnioskodawca pozwala sobie tylko zauważyć, ze w przepisach prawa obszar ten został expressis verbis uregulowany przez Ustawodawcę: 

Mianowice w art 7 ust. 1 pkt 17, 18 i 19   Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 , 583) - określono expressis verbis - zadania  Wójta/Burmistrza/Prezydenta w tym obszarze - jako inter alia:  

„(…) Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: 

17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej; 

18) promocji gminy; 

19) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; (…)” 

 

- zagadnienia te określono - jako obowiązkowe zadania własne gminy. 

 

Zatem każdy Podatnik - ma obowiązek i prawo zadawać pytanie czy -  jeśli prawdziwe są powzięte przez  NIK wnioski - można byłoby pieniądze podatników  wydatkować efektywniej w tym obszarze?

Wszak w obecnej - szybko zmieniającej się rzeczywistości, można korzystać z możliwości angażowania najnowszych dostępnych narzędzi i mediów pozwalających trafiać od określonych grup odbiorców , a światowi liderzy w tym względzie (część hrabstw w USA i niektóre Jednostki w UE) wykorzystują już nawet sztuczną inteligencję do planowania i koordynowania długofalowych działań w tym obszarze - sic!

 

Tymczasem - a contrario trendom światowym - w naszych gminach - przytaczając ponownie konkluzję ze wzmiankowanego raportu NIK: "Promocja gmin odbywa się bez jasnych strategii i planów działań, głównie na podstawie doraźnych pomysłów i ustnych sugestii  Także wydatki planowane są raczej na podstawie budżetów z lat wcześniejszych, niż na podstawie rzeczowych analiz potrzeb promocyjnych(…)”.

 

Resumując - zdaniem wnioskodawcy - biorąc pod uwagę, że wydatkowane są na ten cel pieniądze Podatników - w szczególnym interesie publicznym pro publico bono jest podanie tego obszaru kontroli społecznej, procedurom sanacyjnym, czy to w trybie art. 241 KPA czy innych przepisów dot. jawności i transparentności, etc  

 

W zawiązku z powyższym: 

 

Osnowa Wniosku: 

  • 1) Na mocy art. 61 Konstytucji RP, w trybie art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit c Ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902 - w dalszej części rzeczona ustawa może występować pod akronimem: uoddip) - wnosimy o udzielnie informacji publicznej - jaką kwotę ze środków publicznych wydatkowała Gmina w 2023 r. w ramach zakupów związanych z szeroko rozumianymi usługami poligraficznymi. 

W rozumieniu wnioskodawcy rzeczona kwantyfikacja powinna dotyczyć wszystkich środków publicznych wydatkowanych w obszarze usług poligraficznych  w 2023 r. w tym wydatkowanych na usługi poligraficzne w ramach realizowanego zadania własnego gminy - zawartego  w art. 7 ust. 1 pkt. 18 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 , 583) 

 

 

  • 2) Na mocy art. 61 Konstytucji RP, w trybie art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit c uoddip -  wnosimy o udzielnie informacji publicznej -  jaką kwotę ze środków publicznych wydatkowała Gmina w 2023 r. - en bloc -  zgodnie z wykonywaniem obowiązkowego zadania własnego określonego w . 7 ust. 1 pkt. 18 - scilicet: wydatkowanie środków publicznych na wszystkie działania promocyjne gminy (bez względu na rodzaj zamawianych usług)

W ramach przedmiotowych kwantyfikacji wnosimy również o wyszczególnienie wydatków związanych z poszczególnymi obszarami typu: a) dedykowane kalendarze, b) banery, c) gadżety reklamowe, ulotki  i ewentualnie inne istotne pozycje wydatkowe, etc 

 

 

  • 3)  Na mocy art. 61 Konstytucji RP, w trybie art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit c   Ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902) -  wnosimy o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie - nazw trzech  największych dostawców usług poligraficznych w 2023 r. (Jeśli ilość dostawców była mniejsza - wg. stanu faktycznego. 

Wnosimy jednocześnie aby każdemu dostawcy przyporządkowana była stosowana kwota - wydatkowana przez Gminę w 2023 r. na usługi tego typu. 

 

 

  • 4)  Na mocy art. 61 Konstytucji RP, w trybie art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit c   Ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902) -  wnosimy o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie - jaką kwotę wydatkowała gmina na usługi poligraficzne w ramach ostatnich wyborów samorządowych w październiku 2018 r.oraz podanie - stosownych, odnośnych  nazwy firm (drukarni) które realizowały przedmiotowe zamówienia. W tym przypadku - jeśli tego typu wydatki miały miejsce wystarczy podać 2 największych dostawców. 

 

  • 5)  Na mocy art. 61 Konstytucji RP, w trybie art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit c   Ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902) -  wnosimy o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie - 5 najważniejszych pozycji  w ramach wydatków w 2023 r.- związanych z promocją gminy. 

Oczywiście w rozumieniu wnioskodawcy powinny to być  wydatki w ramach realizowanych zadań  własnych określonych w wyżej wymienionym art 7 ust. 1 pkt. 18 Ustawy o samorządzie gminnym.

 

  • 6)  Na mocy art. 61 Konstytucji RP, w trybie art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit a   (" Udostępnieniu podlega informacja (..)  zamierzeniach działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej”) Ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902) -  wnosimy o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie - jakie planowane są wstępnie 3 główne działania związane z wyżej wzmiankowanym obowiązkowym zadaniem własnym (promocja gminy) - w kontekście przyciągania i zachęcania ewentualnych inwestorów gospodarczych do Gminy w 2024 r. 

 

  • 7) Wnosimy o podanie danych kontaktowych Urzędnika, który w zakresie powierzonych mu zadań i wykonywanych kompetencji nadzoruje sprawy związane z zadaniami dotyczącymi tego obszaru wypełniania zadań publicznych w związku z ewentualnym zachęcaniem potencjalnych inwestorów - do inwestycji na terenie Gminy.  - scilicet:  (Imię i nazwisko, adres do korespondencji e-mail, tel. i stanowisko służbowe Urzędnika) 

 

 

II - Petycja Odrębna, o treści jak poniżej

Petycja odrębna - dla ułatwienia i zmniejszenia biurokracji - została dołączona do niniejszego wniosku   - vide -  J. Borkowski (w:) B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania…, s. 668; por. także art. 12 ust. 1 komentowanej ustawy - dostępne w sieci Internet.  - co jak wynika z cytowanego piśmiennictwa nie jest łączeniem trybów. 

 

W trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 tj. z dnia 2018.05.10)  -  biorąc pod uwagę, wyżej przytoczone tezy NIK  -  można upewnić się że poruszana przez nas tematyka należy z pewnością do wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji - wnosimy o: 

 

II.1) Wykonanie rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą planowania i koordynacji zadań związanych z promocją gminy i zachęcaniem potencjalnych inwestorów do inwestycji na terenie gminy - tak aby zadania własne wykonywane przez gminę w obszarze art. 7 ust. 1 pkt. 18 Ustawy o samorządzie gminnym - były wykonywane - zgodnie z sugestiami Najwyższej Izby Kontroli przytoczonymi przez Wnioskodawcę w powołanym na wstępnie protokole pokontrolnym NIK. 

Przypominamy, że Wnioskodawca uzyskał dostęp do rzeczonego protokołu  - na stronach WWW - nik.gov.pl o sygnaturze: LKI.430.003.2019 Nr ewid. 74/2019/P/19/072/LKI  -   i są to dostępne w sieci Internet -  protokoły pokontrolne. 

 

 

 

Oczywiście ABY NASZA PETYCJA NIE BYŁA W ŻADNYM RAZIE ŁĄCZONA Z PÓŹNIEJSZYM ewentualnym trybem zamówienia  nie musimy dodawać, że jesteśmy przekonani, iż ewentualne postępowanie dot wyłonienia Usługodawców będących beneficjentem - podnoszenia kwalifikacji urzędników -  będzie prowadzone z uwzględnieniem zasad uczciwej konkurencji - i o wyborze oferenta będą decydować jedynie  ustalone przez decydentów kryteria związane inter alia z aktualnym stanem prawnym, oraz racjonalnym wydatkowaniem środków publicznych.   

 

II.2) Aby zachować pełną jawność i transparentność działań - wnosimy o opublikowanie treści petycji na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego (Adresata)  - na podstawie art. 8 ust. 1 ww. Ustawy o petycjach   - co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wszystkich danych. Chcemy działać w pełni jawnie i transparentnie. 

 

 

 

  • 8) Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku w trybie §7  Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania s. i wniosków. (Dz. U. z dnia 22 styczna 2002 r. Nr 5, poz. 46) -  na adres promocja-gminy@samorzad.pl  
  • 9) Wnosimy o to, aby odpowiedź w  przedmiocie powyższych pytań i petycji złożonych na mocy art. 63 Konstytucji RP - w związku z art.  241 KPA, została udzielona - zwrotnie na adres promocja-gminy@samorzad.pl  lub druk-premium@samorzad.pl

 

Wniosek został sygnowany bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym - stosownie do wytycznych Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579 dnia 2016.09.29)

 

Wnioskodawca: 

Osoba Prawna

Szulc-Efekt sp. z o. o.

Prezes Zarządu - Adam Szulc 

  1. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

tel. 608-318-418 

nr KRS: 0000059459

Kapitał Zakładowy: 222.000,00 pln 

www.gmina.pl    

 

Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05)  Imię i nazwisko osoby reprezentującej Podmiot wnoszący petycję ujawnione jest powyżej  

Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 5 ww. Ustawy -  petycja niniejsza została złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej, sygnowana podpisem elektronicznym (który ujawnia dodatkowe dane), a adres ujawniony expressis verbis w petycji jest wskazanym zwrotnym adresem e-mail.

 

 

Zwyczajowy komentarz do Wniosku:

 

Adresat jest jednoznacznie identyfikowany - na podstawie - unikalnego adresu e-mail opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Jednostki i przypisanego do odnośnego Organu.

Rzeczony adres e-mail - zgodnie z dyspozycją art. 1 i 8 ustawy o dostępie do informacji publicznej - stanowiąc informację pewną i potwierdzoną - jednoznacznie oznacza adresata petycji/wniosku. (Oznaczenie adresata petycji/wniosku) 

Pomimo, iż w rzeczonym wniosku powołujemy się na art. 241 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 , 2052)   -  w naszym mniemaniu - nie oznacza to, że Urząd powinien rozpatrywać niniejsze wnioski w trybie KPA  - należy w tym przypadku zawsze stosować art. 222 KPA. 

W opinii Wnioskodawcy Urząd powinien w zależności od dokonanej interpretacji treści pisma  - procedować nasze wnioski  -  ad exemplum w trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05)  lub odpowiednio Ustawy o dostępie do informacji publicznej (wynika to zazwyczaj z jego treści i powołanych podstaw prawnych) - lub stosować art. 222KPA 

Zatem - wg. Wnioskodawcy niniejszy wniosek może być jedynie fakultatywnie rozpatrywany - jako optymalizacyjny w związku z art. 241 KPA. 

W naszych wnioskach/petycjach  często powołujemy sie na  wzmiankowany art. 241 KPA - scilicet: "Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.” - w sensie możliwości otwarcia procedury sanacyjnej. 

Każdy Podmiot mający styczność z Urzędem - ma prawo i obowiązek - usprawniać struktury administracji samorządowej i każdy Podmiot bez wyjątku ma obowiązek walczyć o lepszą przyszłość dla Polski. 

Zatem pomimo formy zewnętrznej - Decydenci mogą/powinni dokonać własnej interpretacji  - zgodnie z brzmieniem art. 222 KPA. 

 

Nazwa Wnioskodawca/Petycjodawca - jest dla uproszczenia stosowna jako synonim nazwy “Podmiot Wnoszący Petycję” - w rozumieniu art. 4 ust. 4 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) 

 

Pozwalamy sobie również przypomnieć, że  ipso iure art. 2 ust. 2 Ustawy o dostępie do informacji publicznej “ (…) Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

 

Wnioskodawca   - pro forma podpisał - niniejszy wniosek -  bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym  (w załączeniu stosowne pliki) - choć według aktualnego orzecznictwa brak podpisu elektronicznego nie powoduje bezprzedmiotowości wniosku, stosownie do orzeczenia: Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie I OSK 1277/08.  Podkreślamy jednocześnie, iż przedmiotowy wniosek traktujemy jako próbę usprawnienia organizacji działania Jednostek Administracji Publicznej  - w celu lepszego zaspokajania potrzeb ludności. Do wniosku dołączono plik podpisany bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zawiera on taką samą treść, jak ta która znajduje się w niniejszej wiadomości e-mail.  Weryfikacja podpisu i odczytanie pliku wymaga posiadania oprogramowania, które bez ponoszenia opłat, można uzyskać na stronach WWW podmiotów - zgodnie z ustawą, świadczących usługi certyfikacyjne. 

 

Celem naszych wniosków jest - sensu largo - usprawnienie, naprawa - na miarę istniejących możliwości - funkcjonowania struktur Administracji Publicznej - głownie w Gminach/Miastach  - gdzie jak wynika z naszych wniosków - stan faktyczny wymaga wszczęcia procedur sanacyjnych. 

 

W Jednostkach Centralnych  - stan faktyczny jest o wiele lepszy.  

 

Zwracamy uwagę, że Ustawodawca do tego stopnia stara się - poszerzyć spektrum możliwości porównywania cen i wyboru różnych opcji rynkowych oraz przeciwdziałać korupcji w Administracji Publicznej - że nakazał w §6 ust. 2 pkt. 2 załącznika nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, (…) (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011 r.) -  archiwizowanie, również wszystkich niezamówionych ofert, a co dopiero petycji i wniosków optymalizacyjnych. Cieszy nas ten fakt niemiernie, przyczyni się z pewnością do większej rozwagi w wydatkowaniu środków publicznych. 

Duża ilość powoływanych przepisów prawa w przedmiotowym wniosku, wiąże się z tym, że chcemy uniknąć wyjaśniania intencji i podstaw prawnych w rozmowach telefonicznych - co rzadko, ale jednak, ciągle ma miejsce w przypadku nielicznych JST.

Jeżeli JST nie zgadza się z powołanymi przepisami prawa, prosimy aby zastosowano podstawy prawne akceptowane przez JST.

Dobro Petenta i jawność życia publicznego jest naszym nadrzędnym celem, dlatego staramy się również upowszechniać zapisy Ustawowe dotyczące Wnioskowania. Kwestie te Ustawodawca podkreślił i uregulował w art. 63 Konstytucji RP: "Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej." oraz w art. 54 ust. 1 Konstytucji RP "Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji."

 

Pamiętajmy również o przepisach zawartych inter alia: w art. 225 KPA: "§ 1. Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych. § 2. Organy państwowe, organy jednostek samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych są obowiązane przeciwdziałać hamowaniu krytyki i innym działaniom ograniczającym prawo do składania skarg i wniosków lub dostarczania informacji - do publikacji - o znamionach skargi lub wniosku.”

Jeśli do przedmiotowego wniosku dołączono petycję - należy uznać, że Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o petycjach ( tj. Dz.U. 2018 poz. 870)  -  osobą reprezentująca Podmiot wnoszący petycję - jest Prezes Zarządu wskazany w stopce 

*Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 5 ww. Ustawy - petycja niniejsza została złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej - a wskazanym zwrotnym adresem poczty elektronicznej jest skrzynka poczty elektronicznej Adresata ujawniona w BIP i z BIP pozyskana przez wnioskodawcę/petycjodawcę, etc 

Adresatem Petycji - jest Organ ujawniony w komparycji.

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST)  - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym

Eksperci NIK piszą: "Niewielka liczba składanych wniosków o udzielenie informacji publicznej, liczba skarg złożonych do WSA, jak również liczba pozwów złożonych do sądów rejonowych, świadczyć może o braku zainteresowania w egzekwowaniu powszechnego prawa do informacji publicznej. Z drugiej strony, realizację tego prawa utrudniają podmioty zobowiązane do pełnej przejrzystości swojego działania, poprzez nieudostępnianie wymaganej informacji publicznej" [Protokół pokontrolny dostępny w sieci Internet: LBY-4101-09/2010]. Mamy nadzieję, zmienić powyższą ocenę, być może nasz wniosek choć w niewielkim stopniu – przyczyni się do zwiększenia tych wskaźników.

 

Postulujemy, ABY NASZA PETYCJA NIE BYŁA W ŻADNYM RAZIE ŁĄCZONA Z PÓŹNIEJSZYM jakimkolwiek trybem zamówienia  nie musimy dodawać, że mamy nadzieję, iż wszelkie postępowania będą  prowadzone z uwzględnieniem zasad uczciwej konkurencji - i o wyborze oferenta będą decydować jedynie ustalone przez decydentów kryteria związane inter alia z parametrami ofert oraz ceną. 

 

Oczywiście - wszelkie ewentualne postępowania - ogłoszone przez Jednostkę Administracji Publicznej - będące następstwem niniejszego wniosku - należy przeprowadzić zgodnie z rygorystycznymi zasadami wydatkowania środków publicznych -  z uwzględnieniem stosowania zasad uczciwej konkurencji, przejrzystości i transparentności -  zatem w pełni lege artis. 

Ponownie sygnalizujemy, że do wniosku dołączono plik podpisany  kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  Weryfikacja podpisu i odczytanie pliku wymaga posiadania oprogramowania, które bez ponoszenia opłat, można uzyskać na stronach WWW podmiotów - zgodnie z ustawą, świadczących usługi certyfikacyjne. 

Oprócz dokumentu sygnowanego podpisem elektronicznym w formacie  pdf - dodatkowo - dla ułatwienia dekretacji u Adresata - wnioskodawca dodał pro forma niesygnowany dokument w formacie docx. Oba dokumenty  są  zgodne z kontentem powyższej wiadomości e-mail. 

 

* - niepotrzebne - pominąć 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 292
Podmiot udostępniający: Stary Dzierzgoń
Nazwa dokumentu: Petycja - promocja Gminy
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Kamil Kwolek
Osoba, która udostępnia informację: Kamil Kwolek
Data wytworzenia informacji: 03.04.2024 09:53:13
Data udostępnienia informacji: 03.04.2024 09:56:15
Data ostatniej aktualizacji: 03.04.2024 09:56:09
Rejestr zmian